facebook
^Góra strony

 • 1 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
  ************************************************************ SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII KONKATEDRALNEJ W SUWAŁKACH. ************************************************************ WSZYSTKIM ODWIEDZAJACYM SZCZĘŚĆ BOŻE. ************************************************************
 • 2 PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
  ************************************************************ NIEDZIELA: 06:00; 07:30; 09:00; 10:30; 12:00; 16:00; 18:00; ************************************************************ DZIEŃ POWSZEDNI: 06:00; 07:00; 08:00; 18:00; 16:00 (pierwsze piątki miesiąca). ************************************************************
 • 3 KANCELARIA PARAFIALNA
  ********************************************************* Godziny otwarcia kancelarii: 09:00 - 11:00; 16:00 - 18:00; *********************************************************
 • 4 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " JEŚLI KTOŚ SIĘ MODLI, PAN BÓG W NIM ODDYCHA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " FALA NAS CIĄGLE UNOSI, TAKIE JEST ŻYCIE. NIE MOŻNA TEGO ZROZUMIEĆ, ANI OSĄDZIĆ, NALEŻY DAĆ SIĘ UNOSIĆ FALI. " Jean Paul Sartre ********************************************************* " BO GDY SENSU JUŻ NIE MA, TO SENS SIĘ ZACZYNA. " Ks. Jan Twardowski ********************************************************* " JEŚLI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, WSZYSTKO INNE JEST NA SWOIM MIEJSCU. " św. Augustyn *********************************************************
 • 5 ABY MĄDRZEJ ŻYĆ...
  ********************************************************* " IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, ABY ŚLADY TWOICH STÓP PRZETRWAŁY CIĘ. " Ks. Bp Jan Chrapek ********************************************************* " KAŻDA WIELKA RZECZ MUSI KOSZTOWAĆ I MUSI BYĆ TRUDNA. TYLKO RZECZY MAŁE I LICHE SĄ ŁATWE. " kard. Stefan Wyszyński ********************************************************* " ŁATWIEJ JEST ISTNIEĆ ZIEMI BEZ SŁOŃCA NIŻ BEZ ŚWIĘTEJ OFIARY MSZY ". św. Ojciec Pio *********************************************************

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA

pw. Św. ALEKSANDRA w SUWAŁKACH

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA I EKONOMICZNA

Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

 • Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
 • Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
 • Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
 • Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
 • Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

 • Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
 • Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
 • Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
 • Inspirowaniu działalności charytatywnej.
 • Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno - kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

 W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

 • Z urzędu.
 • Wybrani.
 • Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

 Z urzędu należą do Rady:

 • Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
 • Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
 • Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
 • Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
 • Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.
 • Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

 Zgodnie z kan. 5536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiejw parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

 Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu niektórych czynności grupach roboczych. Uchwała w sprawie powołania grupy roboczej powinna jednocześnie wskazywać przewodniczącego tej  grupy.  Sprawozdanie z prac grupy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Do ważności opinii, wniosków czy uchwał wymagany jest udział w posiedzeniu Rady przynajmniej 50% wszystkich członków Rady. Opinie czy wnioski oraz uchwały wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego. Przewodniczący dysponuje prawem veta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady. Jeżeli za daną opinią, wnioskiem czy uchwałą głosowało mniej niż 2/3 obecnych na posiedzeniu - opinia, wniosek, czy uchwała mogą być odrzucone przez przewodniczącego. Jeżeli zaś opowiedziało się za opinią, wnioskiem czy uchwalą przynajmniej 2/3 Rady, a Rada podtrzymuje swoje zdanie mimo sprzeciwu przewodniczącego, przewodniczący przekazuje sprawę do rozpatrzenia księdzu dziekanowi, który w ciągu 2 tygodniu podejmuje ostateczna decyzję.

RADA DUSZPASTERSKA I EKONOMICZNA
PARAFII KONKATEDRALNEJ PW. ŚW. ALEKSANDRA.

 

Oto skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybranej według założeń statutowych:

 

Parafialna Rada Duszpasterska powołana przez Ks. Prałata Kazimierza Grybosia

1. Barbara Limionowicz

2. Tarasiewicz Alina

3. Szejda Marian

4. Szejda Grażyna

5. Wiszniewska Henryka

6. Bagińska Agnieszka

7. Kisło Elżbieta

8. Sokołowski Stanisław

9. Zakrzewska Irena

10. Kruszko Leokadia

11. Kierun Anna

11. Zajączkowska Wanda

12. Talarek Teresa

13. Karolina Baluta

14. Paweł Siedlecki

 

Parafialna Rada Ekonomiczna:

1. S. Cherubina Radzewicz

2. P. Teresa Wilczewska

3. P. Kamil Bilbin

 

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłony

Odsłon artykułów:
357393